25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva tykajúca sa ochrany osobných údajov, preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Prevádzkovateľ: kapritz s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 484307432 v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely, poväčšine  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov. Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o.  Zodpovednú osobu možno podľa článku 38 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@topprivacy.sk.

Radi by sme vás taktiež informovali o spôsobe akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, o vašich právach ako aj o právnych základoch spracúvania osobných údajov.  Pri oboznamovaní sa s informáciou podľa článku 13 GDPR sa môžete stretnúť s pojmami, ktoré sú zadefinované nasledovne:

Vymedzenie základných pojmov

·         súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

·         genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,

·         biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,

·         údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,

·         spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

·         profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej  osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

·         pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,

·         logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme,

·         online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu  dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

·         informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

·         dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

·         prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;  prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak tento predpis alebo  táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných,

·         príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

·         treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe  poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

·         zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.,

·         zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa článku 27 GDPR,

·         podnikom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu, vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť,

·         skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky,

·         hlavnou prevádzkarňou:

a)       miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala, 

b)      miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v  akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.,

·         medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody,

·         členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

·         treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom.

V ďalšej časti nájdete názvy informačných systémov, ktoré sú rozdelené podľa účelu spracúvania osobných údajov, každý z nich po rozkliknutí obsahuje podrobnú informáciu podľa článku 13 GDPR, ktorá vám podrobne vysvetlí prečo a ako spracovávame  vaše osobné údaje.

Účely spracúvania osobných údajov

O zamestnancoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

1.       MZDY A PERSONALISTIKA,

2.       SPRÁVA REGISTRATÚRY,

3.       ÚČTOVNÉ DOKLADY.

                O obchodných partneroch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

1.       SPRÁVA REGISTRATÚRY,

2.       ÚČTOVNÉ DOKLADY,

3.       EVIDENCIA OBCHODNÝCH PARTNEROV,

O klientoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

1.       KLIENTI,

2.       SPRÁVA REGISTRATÚRY,

3.       ÚČTOVNÉ DOKLADY,

4.       MARKETING AKO OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA,

5.       MARKETING NA SÚHLAS.

O návštevníkoch webu/e-shopu prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

1.       KLIENTI,

2.       SPRÁVA REGISTRATÚRY,

3.       ÚČTOVNÉ DOKLADY,

4.       MARKETING AKO OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA,

5.       MARKETING NA SÚHLAS,

6.       E-SHOP,

7.       COOKIES,

8.       KONTAKTNÝ FORMULÁR.

V neposlednom rade by sme vás chceli informovať o vašich právach na GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a.       osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b.       dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c.        dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

d.       osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e.       je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f.         osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a.       na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b.       na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c.        z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d.       na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e.       na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a.       napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b.       spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c.        prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d.       dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a.       právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b.       spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c.        spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá spôsobom uvedeným v samotnom súhlase alebo v tejto informácii, ak takej informácie niet platí, že súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených vyššie.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

KLIENTI

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov prevádzkovateľa, za účelom identifikácie klienta pri poskytovaní služieb.

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4.       Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, telefón, finančné údaje.

5.       Dotknuté osoby:

Klienti prevádzkovateľa

6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania zmluvného vzťahu. V rámci účtovných dokladov sa osobné údaje spracúvajú po dobu 10 rokov.

7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Iný prevádzkovateľ (sprostredkovateľ )

Dizajnéri

 
na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTNÝ FORMULÁR

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje v rozsahu názov meno, priezvisko a emailová adresa spracúvame za účelmi:

a) reagovania na vaše otázky, podnety,

b) reagovania na prípadne žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky. 

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a) reagovať na vaše otázky, podnety:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b) reagovať na prípadne žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V rámci účelov a) a b) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.

4.       Zoznam osobných údajov:

V rámci účelov a) a b) spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

5.       Dotknuté osoby:

V rámci účelov a) a b) sú dotknutými osobami osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

V rámci účelov a) a b): Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Oprávneným záujem prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári.

8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MARKETING AKO OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zasielania ponúk dotknutým osobám, na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa (odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už bola poskytnutá služba prevádzkovateľom a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb).

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4.       Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, email a telefónne číslo.

5.       Dotknuté osoby:

Klienti prevádzkovateľa.

6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pokiaľ dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním obchodných ponúk alebo najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.

7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa (odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už predal tovar alebo službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb).

8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Sprostredkovateľ
na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MARKETING (NA SÚHLAS)

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk a noviniek dotknutým osobám (záujemcovia o zasielanie ponúk) na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4.       Zoznam osobných údajov:

e-mail.

5.       Dotknuté osoby:

Osoby, ktoré súhlasili so zasielaním marketingových ponúk.

6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu až do odvolania súhlasu. Najviac však po dobu piatich rokov od poslednej poskytnutej služby.

7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10.   Kategória osobných údajov.

Bežné osobné údaje.

11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Sprostredkovateľ

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MZDY A PERSONALISTIKA

1.       Účel spracovania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov spoločnosti) je: plnenie povinností zamestnávateľa v súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov spracovanie pracovnej agendy prevádzkovateľa (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracúvania), ktorá obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával, a ďalej najmä:

 • spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej agendy zamestnancov (ďalej len „dotknuté osoby“) v súlade s uvedenými osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov), po dobu trvania pracovného alebo obdobného vzťahu,
   
 • vedenia mzdovej agendy zamestnancov,
   
 • spracúvanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov správy v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby podľa § 78 ods. 3 zákona  č. 18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov,
   
 • spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – uchádzačov o zamestnanie za účelom výberového konania,
   
 • poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce podľa osobitných zákonov.,
   
 • spracúvanie a poskytovanie osobných údajov bezpečnosti práce a inej príslušnej evidencie a agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracúvania osobných údajov) po dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu, za účelom vedenia agendy bezpečnosti práce na základe osobitných zákonov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci- § 17), osobné údaje sa poskytujú sprostredkovateľovi na základe zmluvy podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR,
   
 • postupovanie osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo štandardov,
   
 • spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z. z. za účelom vedenia evidencie školenia vodičov a prevádzky vozidiel,
   
 • spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov,
   
 • spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov prevádzkovateľa o dochádzke a objednávke stravy podľa Zákonníka práce za účelom vedenia evidencie dochádzky do práce a evidencie o výdaji a úhrade za stravu (stravné lístky),
   
 • spracúvanie výpisov z registra trestov (dotknuté osoby – konatelia),
   

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom GPS lokalizácie vozidiel na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej a vedenia mzdovej agendy zamestnancov, agendy zamestnancov (ďalej len „dotknuté osoby“) v súlade s uvedenými osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov), po dobu trvania pracovného alebo obdobného vzťahu sa uskutočňuje na základe:

·         zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,

·         zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov,

·         zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona,

·         zákona č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60, 141),

·         zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·         zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

·         zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov,

·         zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·         zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

·         zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·         zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších zákonov,

·         zákona č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách,

·         zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente).

Spracúvanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby na základe:

·         § 78 ods. 3 zákona  č. 18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov,

4.       Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo (dátum narodenia), rodné meno, miesto narodenia, stav, osobné číslo, číslo občianskeho preukazu, osobné údaje o dosiahnutom vzdelaní, kvalifikáciách a absolvovaní kurzov, stupeň jazykových  schopností a  vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie, ktoré sú potrebné na posúdenie alebo doloženie kvalifikácie, pre danú pracovnú pozíciu, pracovné hodnotenie, hodnotenie kvality práce, údaje o prídavkoch na deti, poistenie liečebných nákladov (európsky preukaz poistenca), osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, životopis, pohlavie, podpis, osobné údaje z výpisu registra trestov, registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania, osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí, daní a odvodov podľa osobitných zákonov, číslo telefónu a e-mailu, zrazené preddavky na daň a na nezdaniteľnú časť základu dane, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), zamestnanecká prémia a daňový bonus, ročné zúčtovanie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, zdaniteľné príjmy, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, adresa trvalého/prechodného pobytu, ak ho dotknutá osoba má, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, doba trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov, údaje o bankovom účte, vymeriavací základ zdravotného poistenia, preddavok na zdravotné poistenie, iné odmeny za prácu, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o rodinných príslušníkoch  v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, – údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí  v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

5.       Dotknuté osoby:

Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

·         Mzdové listy- 50 rokov

·         Výplatné listiny- 10 rokov

·         Rodinné prídavky a materské príspevky- 5 rokov

·         Prehlásenia k dani zo mzdy- 5 rokov

·         Zrážky zo mzdy-  5 rokov

·         Podklady k mzdám- 5 rokov

·         Osobné spisy zamestnancov (od narodenia zamestnanca)- 70 rokov

·         Evidencia zamestnancov-  3 roky

·         Dochádzky- 3 roky

·         Dovoleniek- 3 roky

·         Popisy pracovných činností- 5 rokov

·         Dohody o vykonaní práce- 5 rokov

·         Dokumenty (dohody)  o hmotnej zodpovednosti              (po strate platnosti)- 3 roky

·         Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie- 10 rokov

·         Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny- 10 rokov

·         Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika- 5 rokov

·         Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia- 5 rokov

·         Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie- 5 rokov

·         Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci- 5 rokov

·         Zmluvy týkajúce sa ochrany osobných údajov (napríklad servisné zmluvy, kde má servisná spoločnosť prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, sprostredkovateľské zmluvy podľa § 34 ods. 3, 5 a 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (po strate platnosti)-        5 rokov

·         Dokumenty používané pri ochrane osobných údajov (súhlasy so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, iné dokumenty)-             3 roky

·         Zápisy o porušení pracovnej disciplíny- 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

·         Pokyny prevádzkovateľa pre fyzické osoby konajúcej za prevádzkovateľa podľa  § 39 ods. 4 (poučenia oprávnených osôb)- 3 roky po skončení činnosti

·         Určenie autentizácie a identifikácie osôb v informačných systémoch určených na spracúvanie osobných údajov podľa § 32 ods. – 3 roky po skončení platnosti.

7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov sa zverejňujú podľa § 78 ods. 3 zákona  č. 18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov, v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby.

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Sociálna poisťovňa
Zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru, školiteľ (pre vydanie potvrdenia o odbornej spôsobilosti, školenia a pod.) 

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17), §34 ods. 3 zákona
Vyhlasovateľ  obchodnej súťaže (zmluvný partner)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Obchodný alebo zmluvný partner na základe zmluvy (ochrana zdravia, bezpečnosť práce)
na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Príslušná zdravotná poisťovňa
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č.  581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Sociálna poisťovňa
Zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Správca dane
Zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Komerčné poisťovne a banky
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zákonov, zákon č.  581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úrad dôchodkového zabezpečenia
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)

 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov  zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č.  53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Exekútor
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Iný prevádzkovateľ (sprostredkovateľ )
na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Poisťovňa
§ 34 zákona, zákon č.8/2008 Z. z. – o poisťovníctve v znení neskorších zákonov (zabezpečenie poistenia pre vlastných zamestnancov ako sprostredkovateľ)
Orgány činné v trestnom konaní
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný priadok v znení neskorších zákonov, Zákon o policajnom zbore č. 171/1993 Z. z.
Príslušný súd
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA OBCHODNÝCH PARTNEROV

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie obchodných partnerov.

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4.       Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, adresa, pracovné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa.

5.       Dotknuté osoby:

Ochodní partneri prevádzkovateľa.

6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov prevádzkovateľom.

8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Iný oprávnený subjekt
Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), alebo § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRÁVA REGISTRATÚRY – SÚKROMNÝ SEKTOR

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom:

a)       archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry,

b)      evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.

c)       prístupu k archívnym dokumentom na základe vyhotovovania odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovom sídle a verejným vystavovaním archívnych dokumentov, ktoré sú uložené v archíve.

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a)       archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b)      evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

c)       prístup k archívnym dokumentom:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

a)       archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:

·         Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b)      evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:

·         Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),

·         Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

c)       prístup k archívnym dokumentom :

·         Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·         Občiansky zákonník (§ 40).

4.       Zoznam osobných údajov:

a)       archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: titul, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

b)      evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba –  názov a adresa sídla.

c)       prístupu k archívnym dokumentom: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,  číslo preukazu totožnosti; žiadateľ preukazuje totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo dokladom o pobyte, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom, vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

5.       Dotknuté osoby:

a)       štatutárny orgán a osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v archíve,

b)      odosielatelia a prijímatelia korešpondencie,

c)       žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom.

6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

a)       správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov, korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou spisu klienta a pod.) – 10 rokov,

záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest – 5 rokov,

b)      kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,

c)       žiadosť o prístup  k archívnym dokumentom – 2 roky.

7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.       Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

10.    Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

(príslušný archív)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Iný oprávnený subjekt
Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

UČTOVNÉ DOKLADY

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

a)       prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,

b)      vedenia účtovnej agendy,

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a)       príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b)      vedenie účtovnej agendy:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

a)       príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

b)      vedenie účtovnej agendy:

·         zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

·         zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

4.       Zoznam osobných údajov:

Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.

5.       Dotknuté osoby:

Zamestnanci, bývalí zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu.

6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

·         Dopyty – 5 rokov,

·         Účtovné doklady – 10 rokov,

·         Ponuky – 3 roky,

·         Ceny a cenové výmery – 10 rokov,

·         Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) – 10 rokov,

·         Doklady súvisiace s evidenciou majetku – 5 rokov,

·         Nákup strojov a zariadení – 5 rokov,

·         Daňové priznania – 20 rokov,

·         Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov,

·         Výkazy krátkodobé – 5 rokov,

·         Investičné doklady – 20 rokov,

·         Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov,

·         Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov,

·         Účtovné knihy – 10 rokov,

·         Projektovo-programová dokumentácia – 5 rokov,

·         Bankové doklady a výpisy – 10 rokov,

·         Pokladničné doklady – 10 rokov,

·         Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov,

·         Stavy zásob – 5 rokov,

·         Kniha faktúr – 10 rokov,

·         Úhrady – výzvy – 10 rokov,

·         Upomienky (predžalobné) – 10 rokov,

·         Avízo – 5 rokov,

·         Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov,

·         Obeh účtovných dokladov – smernica – 10 rokov,

·         Zálohové platby – 10 rokov,

·         Stanoviská ekonomického charakteru – 10 rokov.

7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8.       Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Daňový úrad
na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov
Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Sociálna poisťovňa
na základe zákona č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zdravotné poisťovne
na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
Súd, orgány činné v trestnom konaní
na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Úrad na ochranu osobných údajov
na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

COOKIES

1.                  Účel spracúvania osobných údajov:

 Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelmi:

a)       poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky v nevyhnutnom režime,

b)      určenia počtu návštev a zdrojov návštevnosti – meranie a vylepšovanie výkonu webovej stránky;

c)       zobrazovania cielenej reklamy na webových stránkach na základe sledovania správania návštevníka webovej stránky a vyhľadávania na internete, ako aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých reklama zaujala.

2.                  Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a.      Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bode a):

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b.      Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bodoch b)-c):

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, a teda, aj keď ho dotknutá osoba neposkytne, môže stále navštevovať a používať webové stránky, on-line služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť. Ak sa používanie cookies zakáže alebo obmedzí, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť stránok a služieb prevádzkovateľa, a môže sa stať, že všetky alebo časť služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú prístupné.

3.                  Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V rámci účelov od bodu a) až c) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva.

4.                  Zoznam osobných údajov:

a) poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky:

Pri prístupe a používaní webových stránok sa zhromažďujú osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: – IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.

b)– c) uložené súbory cookies v koncovom zariadení.

5.                  Dotknuté osoby:

V rámci účelov v bodoch a) až d) sú dotknutými osobami používatelia webových stránok prevádzkovateľa.

6.                  Lehoty uloženia osobných údajov:

V rámci účelu v bode a):

dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webových stránkach.

V rámci účelov v bodoch b) až c):

trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov, najviac však po dobu 13 mesiacov) alebo kým ich nevymažete vy.

Návštevník webovej stránky môže súbory cookies vymazať kedykoľvek, bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

7.                  Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky, na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.

8.                   Postup osobných údajov do tretích krajín:

Prevádzkovateľ využíva na svojich webových stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics, alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. Facebook. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies zo strany tretích strán. V prípade akceptovania využívania súborov cookies, ktoré sa týkajú tretích strán (súbory cookies súvisiace s výkonom a pre cieľové zameranie), Vaše údaje môžu byť postúpené do krajín, v ktorých sídlia dané tretie strany (napr. USA).

9.                   Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10.              Kategória osobných údajov:

V rámci bodov od a) až c): bežné osobné údaje.

11.              Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12.              Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Právny základ
Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
google.com

doubleclick.net
na základe článku 6 ods. 1 písm. a) a f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 

13.              Práva dotknutých osôb:

      Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa. 

kapritz s.r.o.

02/2022